obszary objęte projektem

Jezioro Rakutowskie i Błota Rakutowskie

Ptasia ostoja -

obszar Natura  2000 BŁOTA RAKUTOWSKIE oraz

rezerwat przyrody  JEZIORO RAKUTOWSKIE

Opis obszaru:

Obszar Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB04001, ustanowiony w 2004 r. rozporządzeniem Ministra Środowiska. Obszar utworzono w celu ochrony ptaków i ich siedlisk.

Rezerwat przyrody Jezioro Rakutowskie został powołany w 1982 r.,  znajduje się w granicach wspomnianego obszaru Natura 2000. 

Ptasia ostoja zlokalizowana jest  w odległości ok. 20 km  na południe od Włocławka, na terenie gminy Baruchowo oraz gminy Kowal.

Obszar ten tworzą: rezerwat przyrody Jezioro Rakutowskie wraz z przybrzeżnym pasem wilgotnych łąk oraz pozostający w sąsiedztwie wilgotny kompleks leśny, zajęty przez olsy i łęgi olszowo-jesionowe.

Jezioro jest dość płytkie i rozległe. Ma powierzchnię ok. 300 ha. Posiada bogatą roślinność wodną, tak zanurzoną jak i pływającą, a znaczne powierzchnie dna zajęte są przez łąki ramienicowe.  Płaskie brzegi porasta szeroki pas szuwaru (do 500 m), który tworzy trzcina, pałka wodna i oczeret jeziorny. Szuwary zajmują 80% długości linii brzegowej. Na pozostałej długości, do niedawna niezarośniętej, obecnie postępuje intensywny proces sukcesji roślinności z udziałem turzyc (Carex spp.), kłoci wiechowatej (Cladium mariscus) i wierzb (Salix Od północnego wschodu jezioro graniczy z kompleksem wilgotnych (w czasie zalewów) łąk, obecnie częściowo przesuszonych.

Niestety najważniejsze dla gniazdowania ptaków siewkowych (np. rycyka Limosa limosa, kulika wielkiego Numenius arquata czy krwawodzioba Tringa totanus) łąki zostały w ostatnich latach zalesione olszą czarną. Na skutek osuszania łąk i zmiany sposobu ich użytkowania (zalesianie, zaorywanie) znacznie spadła liczebność wielu rzadkich i cennych gatunków, np. kszyka Gallinago gallinago, krwawodzioba, czajki Vanellus vanellus, płaskonosa Spatula clypeata, cyranki Spatula querquedula, a inne gatunki jak np. rycyk, kulik wielki, błotniak łąkowy Circus pygargus, przestały gniazdować na tym obszarze lub gniazdują nieregularnie.

Awifauna:

Obszar Natura 2000 Błota Rakutowskie to jedno z dwudziestu pięciu najważniejszych w kraju zlotowisk/noclegowisk żurawia w okresie wędrówki jesiennej. Koncentracje tego gatunku dochodzą do 3000 osobników

Obszar ma także duże znaczenie jako miejsce odpoczynku, żerowisko i noclegowisko dla ptaków blaszkodziobych, siewkowych, wróblowych i jaskółek w trakcie sezonowych migracji. W tym okresie występują tu gęś zbożowa Anser fabalis czy gęś białoczelna Anser albifrons, których liczebność sięgają odpowiednio 8000 i 4000 osobników. W obszarze podczas migracji obserwowano do 44 osobników kulika wielkiego, gatunku o zmniejszającej się liczebności w Europie. 

To także bardzo ważne miejsce odpoczynku i żerowisk dla blaszkodziobych, brodzących, siewkowych, szponiastych i wróblowych oraz perzowisko dla łabędzi i kaczek, a także noclegowisko jaskółek.

Błota Rakutowskie również miejsce lęgowe żurawia i rybitwy czarnej, choć w przypadku rybitwy w ostatnich latach zaobserwowano znaczący spadek liczebności (50 ar w 1999 roku, 15 par w 2009 w roku). Spadkowy trend dotyczy również kulika wielkiego, krwawo dzioba, kszyka oraz błotniaka łąkowego, a rycyk i rybitwa białowąsa zupełnie wycofały się z obszaru.

Na terenie ostoi stwierdzono 234 gatunki ptaków, w tym 130 lęgowych.  Obserwowano 60 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, spośród których 20 jest lęgowych. Co najmniej 10 gatunków zidentyfikowanych w ostoi wymienionych jest w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”.

 

Pozostałe bogactwo przyrodnicze:

W granicach obszaru stwierdzono  występowanie aż 12 bardzo cennych siedlisk, chronionych na mocy Dyrektywy Siedliskowej np. łąki trzęślicowe Molinion, niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatioris. Występuje tu także 6 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, m.in. czerwończyk nieparek (motyl), kumak nizinny, gronostaj, wydra i bóbr.

Zagrożenia dla funkcjonowania ostoi:

- zaburzona hydrologia jeziora, będąca rezultatem  obniżania się poziomu wód gruntowych w wyniku antropogenicznego osuszania terenu (m.in. pogłębiania rowów melioracyjnych); pomimo znacznej możliwości regulacji poziomu wody nie wykorzystuje się dużego potencjału  zarządzania przepływem wody w jeziorze

- zalesianie wilgotnych łąk,

- zmiana użytków zielonych na grunty rolne,

- zanieczyszczenie i eutrofizacja wód,

- zaniechanie użytkowania łąk i pastwisk,

- niepokojenie ptaków przebywających na jeziorze,

- kłusownictwo, myślistwo,

- presja drapieżnych inwazyjnych gatunków ssaków (norka amerykańska, jenot)

W opisie wykorzystano informacje zawarte w publikacji:  http://ostojeptakow.pl/iba/ksiazkapdf/81bota.pdf

Procez zarastania płytkiej zatoki nad Jeziorem Rakutowskim