Działania

Badania przyczyn niedoboru wody

Najważniejszym zagrożeniem dla obszarów objętych projektem są niekorzystne zmiany stosunków wodnych. Od kilku lat postępuje obniżanie się poziomu wody, wypłycanie i zarastanie zbiorników wodnych. Jest to następstwo melioracji odwadniających, polegających m.in. na budowie rowów opaskowych biegnących po granicy rezerwatów oraz melioracji rowów bocznych wykonanych w sąsiedztwie chronionych obszarów.

Odtworzenie właściwych stosunków wodnych w rezerwatach i obszarze Natura 200 jest zadaniem priorytetowym i niezbędnym w celu zachowania siedlisk wodno-błotnych gatunków ptaków. Wykonanie kompleksowych badań przewidzianych w projekcie pozwoli wskazać przyczyny zmian ekosystemu rezerwatów oraz pozwoli przygotować „program naprawczy” dla  terenów objętych projektem.

Więcej o pracy hydrologów piszemy w artylule Sondy, świdry i divery- hydro i geolodzy w pracy.