Działania

Wykup gruntów nad Jeziorem Rakutowskim

Kilka lat temu część wilgotnych łąk została zalesiona przez ich właścicieli olszą czarną, co wpłynęło negatywnie na wiele cennych gatunków ptaków. Rycyk, krwawodziób, kulik wielki, kszyk, czajka, derkacz czy kropiatka utraciły swoje miejsca lęgowe. 

Na wykupionych gruntach wykarczujemy drzewa, odtworzymy na nich wilgotne łąki, a w kolejnych latch będziemy je kosić raz w roku – użytkować ekstensywnie. Wszystkie działania pozwolą na poprawę i zwiększenie siedlisk lęgowych rycyka i kulika wielkiego oraz innych gatunków wykorzytujących łąki jako miejsce lęgowe.

Prace mające na celu odtworzenie kompleksu łąk ropoczną się jesiennią 2013 r.