Aktualności

12.03.2014r.

Odłowiona norka

Odłowy zostały poprzedzone monitoringiem, który pozwolił wytypować miejsca szczególnie chętnie wykorzystywane przez te gatunki. W badaniach monitoringowych wykorzystywano fotopułapki rejestrujące aktywność zwierząt.

Celem powyższych działań jest minimalizacja oddziaływania norki amerykańskiej i jenota na awifaunę obszarów objętych projektem (rezerwat Jezioro Rakutowskie i obszaru Natura 2000, rezerwat Bagno Głusza), które w naszym województwie stanowią ważne miejsce lęgowe i koncentracji ptaków w okresie migracji.

W pierwszym tygodniu marca, w pułapce żywołownej umieszczonej przy ujściu rzeki Rakutówki stwierdzono norkę amerykańską. Jest to kolejny osobnik tego gatunku odłowiony na terenie rezerwatu Jezioro Rakutowskie.

Od połowy marca odłowy gatunków inwazyjnych prowadzone są w rezerwacie Bagno Głusza.

Materiał genetyczny odłowionych osobników norki amerykańskiej zostanie wykorzystany w badaniach genetycznych nad stopniem pokrewieństwa populacji wolnościowej norki amerykańskiej w Polsce.