opis projektu

ALAUDA dla ptaków i Natury!

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA od listopada  2012 r do grudnia 2015r. realizowało projekt  pn. ''Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. Kujawsko-Pomorskim''.

Wykonane działania pozwoliły na poprawę warunków siedliskowych ptaków oraz ograniczenie presji drapieżnych, inwazyjnych gatunków w czterech bardzo cennych rezerwatach naszego województwa:

- rezerwat przyrody Jezioro Rakutowskie, położony w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Błota Rakutowskie,

- rezerwat przyrody Bagno Głusza,

- rezerwat przyrody Miedzno leżący w granicach obszaru Natura 2000 Sandr Wdy,

- rezerwat przyrody Balczewo.

 

W rezerwatach Jezioro Rakutowskie i Bagno Głusza przeprowadziliśmy szczegółową inwentaryzację awifauny oraz monitoring drapieżnych gatunków inwazyjnych. Wykonaliśmy kompleksowe badania geologiczne, mikroklimatyczne, hydrologiczne i hydrochemiczne, by w konsekwencji zaplanować „program naprawczy” dla zachwianego reżimu hydrologicznego.

Równocześnie na wszystkich obszarach objętych projektem prowadzone były zabiegi ochrony czynnej mające na celu odbudowę i utrzymanie miejsc lęgowych i żerowisk wodno-błotnych gatunków ptaków (m.in. rycyka, krwawodzioba, kulika wielkiego, czajki, kszyka, derkacza, kropiatki) poprzez min. usunięcie drzew z zalesionych łąk i ich rekultywację, wykaszanie łąk, usuwanie krzewów i szuwarów w miejscach gdzie ich obecność jest niepożądana (np. płytka zatoka na jeziorze Rakutowskim od wsi Krzewent).

Te i inne działania mają doprowadzić do poprawy warunków bytowania ptaków wodno-błotnych, a w konsekwencji do zwiększenia różnorodności biologicznej na tych terenach.

Realizację projektu zakończyliśmy w grudniu 2015 r. Obecnie skupiamy się na utrzymaniu efektów przeprowadzonych działań, w tym m.in. wykaszamy łąki i szuwary, liczymy ptaki, a także kontynuujemy ekstensywny wypas koników polskich na wykupionych łąkach na obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie.

Bardzo ważną rolę w projekcie Ptaki Bagien pełnią lokalni mieszkańcy, którzy na co dzień obserwują efekty naszych działań, dopingują nas do dalszej pracy, a także zapewniają nam niezastąpione wsparcie. Dzięki otwartości i chęci współpracy lokalnych społeczności możliwa będzie kontynuacja projektu, która pozwoli zachować cenne siedliska mokradłowe wraz z ich bogactwem gatunkowym dla kolejnych pokoleń, a także przyniesie pozytywne zmiany w jakości życia ludzi.

 

Projekt pn "Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 wwojewództwie kujawsko-pomorskim" został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – działanie 5.1 -  priorytet V oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 528 370,38 PLN,  w tym:

dofinansowanie UE 2 936 986,63 PLN; NFOŚiGW 345 182,31 PLN; WFOŚiGW w Toruniu 58 492,61 PLN; oraz środki własne 187708,83 PLN.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.05.01.00-00-362/12-00 z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Umowa nr 22/2013/Wn-02/OP-WK-PS/D o współfinansowanie projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Okres realizacji: od 01.11.2012 do 31.12.2015

 

Kierownik projektu: Przemysław Doboszewski - projekt@alauda.org.pl

Koordynator projektu: Krzysztof Ślebioda - krzysztof.slebioda@alauda.org.pl

 

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA od listopada  2012 r do grudnia 2015r. realizowało projekt  pn. ''Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. Kujawsko-Pomorskim''.

Wykonane działania pozwoliły na poprawę warunków siedliskowych ptaków oraz ograniczenie presji drapieżnych, inwazyjnych gatunków w czterech bardzo cennych rezerwatach naszego województwa:

- rezerwat przyrody Jezioro Rakutowskie, położony w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Błota Rakutowskie,

- rezerwat przyrody Bagno Głusza,

- rezerwat przyrody Miedzno leżący w granicach obszaru Natura 2000 Sandr Wdy,

- rezerwat przyrody Balczewo.

 

W rezerwatach Jezioro Rakutowskie i Bagno Głusza przeprowadziliśmy szczegółową inwentaryzację awifauny oraz monitoring drapieżnych gatunków inwazyjnych. Wykonaliśmy kompleksowe badania geologiczne, mikroklimatyczne, hydrologiczne i hydrochemiczne, by w konsekwencji zaplanować „program naprawczy” dla zachwianego reżimu hydrologicznego.

Równocześnie na wszystkich obszarach objętych projektem prowadzone były zabiegi ochrony czynnej mające na celu odbudowę i utrzymanie miejsc lęgowych i żerowisk wodno-błotnych gatunków ptaków (m.in. rycyka, krwawodzioba, kulika wielkiego, czajki, kszyka, derkacza, kropiatki) poprzez min. usunięcie drzew z zalesionych łąk i ich rekultywację, wykaszanie łąk, usuwanie krzewów i szuwarów w miejscach gdzie ich obecność jest niepożądana (np. płytka zatoka na jeziorze Rakutowskim od wsi Krzewent).

Te i inne działania mają doprowadzić do poprawy warunków bytowania ptaków wodno-błotnych, a w konsekwencji do zwiększenia różnorodności biologicznej na tych terenach.

Realizację projektu zakończyliśmy w grudniu 2015 r. Obecnie skupiamy się na utrzymaniu efektów przeprowadzonych działań, w tym m.in. wykaszamy łąki i szuwary, liczymy ptaki, a także kontynuujemy ekstensywny wypas koników polskich na wykupionych łąkach na obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie.

Bardzo ważną rolę w projekcie Ptaki Bagien pełnią lokalni mieszkańcy, którzy na co dzień obserwują efekty naszych działań, dopingują nas do dalszej pracy, a także zapewniają nam niezastąpione wsparcie. Dzięki otwartości i chęci współpracy lokalnych społeczności możliwa będzie kontynuacja projektu, która pozwoli zachować cenne siedliska mokradłowe wraz z ich bogactwem gatunkowym dla kolejnych pokoleń, a także przyniesie pozytywne zmiany w jakości życia ludzi.

 

Projekt pn "Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 wwojewództwie kujawsko-pomorskim" został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – działanie 5.1 -  priorytet V oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 528 370,38 PLN,  w tym:

dofinansowanie UE 2 936 986,63 PLN; NFOŚiGW 345 182,31 PLN; WFOŚiGW w Toruniu 58 492,61 PLN; oraz środki własne 187708,83 PLN.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.05.01.00-00-362/12-00 z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Umowa nr 22/2013/Wn-02/OP-WK-PS/D o współfinansowanie projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Okres realizacji: od 01.11.2012 do 31.12.2015

 

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

http://ptakibagien.alauda.org.pl/