Działania

Monitoring ptaków

W ten sposób chcemy uzyskamy aktualne informacje dotyczące rozmieszczenia i liczebności gatunków związanych z siedliskami wodno-błotnymi i łąkowymi m.in. rycyka, zielonki, czajki czy kulika wielkiego. Jednocześnie sprawdzamy skuteczność podejmowanych działań ochronnych np. stopień wykorzystania platform lęgowych przez  rybitwy.

Wyniki monitoringu wyraźnie wskazują na potrzebę realizacji projektu. W okresie lęgowym stwierdzono niewielką liczebnośc gatunków związanych z siedliksami łąkowymi np. rycyka czy kulika wielkiego.