Aktualności

27.10.2014r.

Chronimy ptaki w rezerwacie Miedzno

Do wykonania pozostały jeszcze zabiegi polegające na usunięciu nalotu drzew i krzewów wraz z systemem korzeniowym. Prace zostaną wykonane przy użyciu ciężkiego sprzętu oraz ręcznie.

Fot. 1. Wykoszone powierzchnie. Do usunięcia pozostały jeszcze drzewa i krzewy.

Fot. 2. Weryfikacja wykonanych prac. 

Powierzchnia objęta ochroną czynną znajduję się w północnej części rezerwatu, była porośnięta przez szuwar darniowy paprociowy, szuwar turzycowy oraz szuwar szerokopałkowy. Na prawie całej powierzchni objętej działaniami występuje w rozproszeniu nalot krzewów i drzew, w niektórych miejscach tworzy zwarte kępy. To właśnie tą część rezerwatu wykorzystują żurawie, jako noclegowisko w okresie migracji. Jesienią nocuje tu do kilkuset osobników tego gatunku.

Nasze działania pozwolą zachować noclegowisko żurawi oraz poprawić warunki do odbywanie lęgów przez kszyka, czajkę i inne gatunki ptaków wodno-błotnych w rezerwacie przyrody Miedzno –wyjaśnia kierownik projektu Przemysław Doboszewski.

Podjęcie działań ochrony czynnej wynika z zapisów planu ochrony rezerwatu. Dokument jednoznacznie wskazuje na konieczność powstrzymania procesów zarastania zbiorników wodnych (spowodowanych obniżaniem się poziomu wody w jeziorze Miedzno) i wkraczania roślinności krzewiastej i drzew na obszar szuwarów. Zakres prac i sposób ich przeprowadzania został uzgodniony z Regionalnym Konserwatorem Ochrony Przyrody w Bydgoszczy.