Aktualności

23.06.2015r.

Już są!

Na odtworzonych łąkach w miejscowości Krzewent w sąsiedztwie rezerwatu przyrody Jezioro Rakutowskie wypasają się już od kilku tygodni koniki polskie kupione w projekcie "Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko-pomorskim" POIS.05.01.00-00-362/12-00.

Koników polskich jest sześć, pięć klaczy: Małga, Tena, Darnina, Tajga K, Nilwana i ogier o imieniu Klangor.

Fot. 1. Nasze koniki na łące w Krzewencie.

Zadaniem naszych koników polskich jest powstrzymywanie sukcesji roślinności poprzez zjadanie odrastających pędów olszy czarnej i wierzby na odtworzonych w projekcie łąkach.

Fot. 2. Małga, Tena, Darnina i Tajga K podczas zgryzania.

Wypas koników polskich to bardzo dobra z punktu widzenia ochrony przyrody forma powstrzymywania sukcesji roślinnej. Ponadto w badaniach dowiedziono, że tego rodzaju sposób użytkowania terenów wodno-błotnych, w szczególności dolin rzecznych ogranicza negatywny wpływ drapieżnych ssaków na sukces lęgowy ptaków gniazdujących na ziemi.

Dodatkowo wypas koni powoduje również wzbogacenie bazy żerowej bytujących tu ptaków – koński nawóz sprzyja rozwojowi bezkręgowców. Badania dowodzą, że wraz ze wzrostem liczby wypasanych zwierząt rośnie ilość dżdżownic stanowiących pokarm m.in. czajki, krwawodzioba, kszyka, kulika wielkiego, rycyka. Co więcej, końskie kopyta naruszają powierzchnię gleby, co ułatwia żerowanie ptakom siewkowym.

Koniki polskie utrzymują łąkę w dobrym stanie, żeby mogły gniazdować i żerować na niej ww. gatunki ptaków, a dodatkowo chronią ich lęgi przed presją drapieżników.

Fot. 3. Łąka i zajęte zgryzaniem koniki. 

Do ochrony terenów cennych przyrodniczo koniki polskie wykorzystywane są w różnych częściach Polski. Wypasane są m.in. przez PTOP w projekcie  „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000” czy w rezerwacie OTOP - Karsiborska Kępa.

Fot. 4. Tena i Tajga K.

Fot. 5. Wspólny posiłek ;) 

Fot. 6. Ciekawska Tajga.